1234
OFF
ON
YOUTUBE/INSTAGRAM/FACEBOOK

『癌症與基因』衛教動畫影片

知名醫療機構推出最新生醫科技檢測法,讓民眾得以提早驗出癌症細胞,並施以更精準的標靶性治療方式。用簡單明瞭的MG動畫,闡述其原理脈絡,使醫療知識不再冷冰冰、令人心生畏懼。

English Version:
Chapter 1. https://youtu.be/_Ln6qXSaUuk
Chapter 2. https://youtu.be/COVH3V785nc
Chapter 3. https://youtu.be/QKGS_DTughI
Chapter 4. https://youtu.be/jXauje4g5Do

  • -

慧智基因 SOFIVA Genomics